Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 187

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
 
Årsmelding for korpsårte 1991 / 1992

Årsmøte for det foregående korps år, som ble avholt 23.09.91, dannet innledningen på det korps året som nå er omme.
Korpsets ledelse har i korps året bestått av :
- Formann : Rune Sørebø
- Nest formann : Steinar stenersen
- Sekretær : Bjarne Dybo
- Kasserer : Hans Bergåker
- Korps leder : Cathrine Krohn
- Arbeids leder : Jan Trygvesen
- Styre medlem : Per Arnt Robertsen
- Vara medlem : Heddy Inderdal
- May – Britt Dyling
- Hovedtillitsverv : Bjarne Dybo
- Tillitsvalgt : Frode Edvardsen
- Are Bergåker
- Liv Cathrine Bjerkås
- Øvrige verv:
- Uniformsjef : Ridun Bergstrøm
- Noteforvalter : Janette Modum
- Matrialforvalter ikke besatt
- Revisor : Inger Dybo
- Komiteer :
- Loppesjef :: Gunnar Bergstrøm
- Transport leder : Halvar Brodtshaug
- Per Arnt Robertsen
- Rydde og byggleder : Roy Edvadsen
- Utpakkingsleder : Solveig Krohn
- Inger Dybo
- Kafeteria leder Solveig Edvardsen
- Valg komiteen : Liv Brodshaug
- Lill Tofte
- Jan Trygvesen
Vervene som note forvalter og material forvalter ble ikke besatt ved valgene. Janette Modum har fungert som note forvalter. Material har det ikke lykkes oss å finne.
Årsfesten ble avviklet på tradisjonelt vis på ÅIF Klubbhus den 26.09.91.
Korpsets virksomhet er i hovedsak gjennomført i henhold til arbeids programmet, som ble presentert på årsmøte i fjord. En rekke større og mindre arrangement og spilleoppdrag er imidlertid kommet til, slik at år sett under har vært ganske hektisk.
Til sammen har korpset hatt 85 samlinger i korps året.
Korpset er som også nevnt i forrige årsmelding inne i en oppbyggingsperiode og har derfor bare i liten grad deltatt i konkurranser. To medlemmer har deltatt på NMF sommer Skole. Det er inngått avtale mellom Horten Handel stads forening og korpsene i Borre om spilling i sommer halvåret mot vederlag og vi har oppfylt vår del av denne.
Foreldre møte ble avholdt 19.02. 92
En ny vri på vårkonserten var Showkonsert på vellet. Programme som i sin helhet var lagt opp og fremført av korps medlemmene, ble meget godt mottatt og fristet til å gjøre igjen.
Som følge av Ynglingsfestivalen 19.- 21. Juni ble det ingen tradisjon med å dra på korpstur, men isteden en rimelig hygge weekend på ”Sol stua ” på Li fjell det var innlagt utflukt til Sommerland i Bø og på hjem veien var vi inne i sølvgruvene på Kongsberg.
Hoved korpset er i dag 20 musikanter og 4 drilljenter. Vi har 4 aspiranter til hovedkorpset og 10 note kurs elever.
Korpsets besetning er i dag ikke tilfreds stillende pga for få medlemmer og rek. Må vises stor oppmerksomhet. Tilbud til skolens 2 klasse og oppover om å bli med i korpset vil som vanlig gå ut i okt.
Instruktør situasjonen var vanskelig ved årets begynnelse, men det lykkes å bedre den. Kvalifiserte instruksjon er en forutsetning for både medlemmene trivsel og korpsets virksomhet og saken vil bli gitt høyest prioritet.
Manglende material forvalter har ført til problemer med vedlikehold og reperasjoner av instrument parken og har ført til eks. belastning på de andre , spesielt korps lederen. Alle instrumenter ble imidlertid gjennomgått og om nødvendig reparet i Sommer ferien.
Uniformene er i løpet av året komplettert og fornyet i nødvendig grad. Økonomien i korpset er etter styrets mening tilfreds stillende. Drift budsjette var på ca.200,000,- hvor kommunen bidro med ca. 10 % resten måtte vi skaffe selv. De viktigste inntektskildene utover kontigenten har vært:
- Salg av billedserie på kjeramikkflise som gav ca. 32,00.-
- Loppemarkede som gav netto 74,000.-
- Deltagelse i Ynglingefestivalen som ble ca. 25.000.-
- Flagg heising på offentlig dager som git ca. 9.500.-

I tillegg kommer en rekke mindre inntektsgivende arrangement. For øvrig vises til korpset regnskap.

Som tidligere har korps medlemmer foreldre og foresatte medvirkning vært forutsetning for korps virksomhet. Det største utfordringen er uten tvil loppemarkede, men i år har vi også hatt Ynglingfestivalen.
Takket være en enestående oppslutning, har programet latt seg gjennomføre som forutsatt.
Vår dirigent som tiltråde ved korpsåret begynnelse, har gjort en fin jobb og er godt likt i korpset.

Tilslutt vil styret takke korps medlemmene, dirigent, foreldre og foresatt og alle som har hjulpet til i året som har vært og håper på like godt samarbeid i årene som kommer.Åsgårdstrand den 21. September 1992


Bjarne Dybo
( sekretær)


Ref: Inger Lill Arnesen